Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Türkiye’de 15 belediyenin seçildiği Avrupa Birliği’ne katılım öncesi Mali Yardım Program (IPA) kapsamına alındı

Kentim-Kendim dergisi Nisan-Mayıs-Haziran 2012 sayısında yayınlanan haberden alınmıştır.

“Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” Türkiye’de 15 belediyenin seçildiği Avrupa Birliği’ne katılım öncesi Mali Yardım Program (IPA) kapsamına alınmıştır. 03 Ocak 2008 tarihinde Belediye Başkanı Emin HALEBAK’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mutabakat Belgesi’ni imzalamasıyla projeye başlanılmıştır. Bu süreçte Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili Master plan, Fizibilite raporu, ÇED raporu, tasarım raporu ve ihale dosyaları AB formatına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Hazırlanan bütün rapor ve formların maliyetinin %100′ü AB’den hibe olarak karşılanmıştır.

Lüleburgaz Belediyesi sorumluluk alanından kaynaklanan atıksuların mevcut durumda arıtılmadan deşarj edildiği Ergene Nehrin’deki kirlilik yükünün azaltılması, atıksu sektöründeki AB ve Türk kalite standartların karşılanması amacıyla Lüleburgaz Belediyesi için bir atıksu yönetim sisteminin oluşturulması, Kavak (Tosbağ) deresinin 3, 5 km’lik kısmının ıslahı ve yaklaşık 7, 5 km yeni kollektör hattı inşaatının yapılması amaçlanmaktadır.

Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisinin Maliyeti 14 Miluon Euro’dur. Proje kapsamında Avrupa Birliği’nden %85 Çevre ve ŞehircilikBakanlığı’ndan %6 hibe alındı. Projenin geriye kalan %9′luk dilimi Lüleburgaz Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacak.2001 Yılı Şubat Ayı’nda Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı ve müşavirlik ihalesinin süreci başlamıştır.

İhale Türkiye ve AB’ye üye ülkelere açık olarak yapılmış, müşavirlik ve inşaat ihalelerinin değerlendirilmesi süreci Belediyemiz teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İhale ve değerlendirmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırım Dairesi Başkanlığı’nda, AB kriterlerine göre yapıldı. 27 Ocak 2012 tarihi itibariyle her iki ihale de AB delegasyonu tarafından onaylandı. 3 Şubat 2012 tarihinde Atısu Arıtma Tesisinin yer teslimi yapılmış ve tesis inşaatı başlamıştır.Bu kapsamda geçici tesis binaları (Müşavir, PIU ve müteahhitofisleri, yemekhane ve şantiye yatakhaneleri ) inşa edilmiş, gerekli jeofizik ve topografik çalışmalar yaptırılmış, tesis havalandırma havyzlarının kazı çalışması tamamlanmış ve beton dökme çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında ön görülen 7, 5km’lik kolektör hattı için gerekli kamulaştırmalar yapılmış ve inşaatına başlandı. Söz konusu proje kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliğine maksimum önem verilmekte olup; sağa içinde ve dışında gerekli önlemler alınmakta ve müşavir tarafından titizlikle kontrol edilmektedir.

Tesis inşaatının Eylül 2013′de bitirilmesi planlanmakta olup;bu tarihten itibaren iki yıl boyunca işletmesi müteahhit firma MASS Arıtma tarafından gerçekleştirilecektir. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi birey ve toplum sağlığı açısından her geçen günartan bir önem arz etmektedir. Çevre kirliliği evrensel normlarda değerlendirilmesi ve tedbir üretilmesi gereken bir konudur. T.C anayasasının 56. Maddesindede belirtildiği üzere, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.” hükmü yer almaktadır.Bu hüküm kapsamında ve son yıllarda Ergene Nekrin’deki artan kirlilik yükünün azaltılması için gerçekleştirilecek projemizde gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir çevre bırakılması hedeflenmektedir.